In het kort

Wat ziet u? Op de kaart is de potentiële invangcapaciteit van vegetatie voor fijnstof (PM10) weergegeven.

Wat is de waarde? Groene vegetaties (vooral opgaande begroeiingen, waar lucht doorheen kan stromen) kunnen fijn stof invangen. Omdat fijnstof vanwege de gezondheidsbedreigende werking een landelijk (en Europees) probleem is, lijken er kansen voor groen om als ecosysteemdienst bij te dragen aan een goede luchtkwaliteit.

De mate waarin groene vegetaties fijn stof invangen is nog onderwerp van discussie. Het is daarom nog onduideljk of en waar groenelementen gericht kunnen worden ingezet voor bestrijding van fijn stof in Nederland. Er lijken kansen, maar eerst moet er meer duidelijkheid komen over omvang en effect van de werking van de invang door vegetatie.

Voor wie is dit belangrijk? Luchtkwaliteit is belangrijk voor de gezondheid van alle inwoners van Nederland. De kaart kan beleidsmakers en ruimtelijke planners ondersteunen bij de inrichting van de groene ruimte, aanleg van infrastructuur en groene elementen voor verbetering van de luchtkwaliteit. Gezien de onzekerheid in de werking is bij gebruik van de kaart altijd nader onderzoek nodig voor toepassingen op concrete lokaties.

Over de kaart

Bij het opstellen van de kaart (methodiek) is uitgegaan van een gemiddelde fijn stofconcentratie van 35 µg/m3 PM10. Voor andere fijn stof concentraties of andere fijn stof fractie (zoals PM 2,5) is de kaart niet geldig.

Gezien de onzekerheden in de effecten, is de kaart bruikbaar voor het verkrijgen van een globaal landelijk inzicht van de spreding en mate van luchtzuivering. De kaart is niet toepasbaar op lokale schaal of perceelsniveau.

De mate waarin groene vegetaties fijn stof invangen is nog onderwerp van discussie. Het is daarom nog onduideljk of en waar groenelementen gericht kunnen worden ingezet voor bestrijding van fijn stof in Nederland. Er lijken kansen, maar eerst moet er meer duidelijkheid komen over omvang en effect van de werking van de invang door vegetatie.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Alterra, Wageningen UR. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.