In het kort

U ziet op deze kaart de productie van voedselgewassen door de tuinbouw en akkerbouw. Het gaat hierbij om aardappels, granen, groente en fruit, waarbij glastuinbouw buiten is beschouwing gelaten. Dit komt omdat het ecosysteem hier niet of weinig bijdraagt aan de opbrengst.

In de Natuurlijk Kapitaalrekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) valt de productie van voedselgewassen onder de ‘producerende diensten’, gemeten in de fysieke hoeveelheid (in ton per hectare) voedselgewassen dat geproduceerd wordt door een ecosysteemtype.

Deze ecosysteemdienst wordt ook in monetaire waarde uitgedrukt. De kaart is hier te vinden.

Over de kaart

De kaart geeft een overzicht van de geoogste tuin- en akkerbouwgewassen in Nederland in ton per hectare in 2020. Bij tuinbouwgewassen gaat het om onder andere knol- en wortelgroente, kool, sla, prei en witlof. Het is exclusief groente onder glas (kassen). Bij de akkerbouw gaat het om een optelling van de gegevens over aardappels, granen en overige akkerbouwgewassen en is exclusief maïs ingezet voor veevoer. De bron voor de fysieke opbrengstgegevens is de CBS oogstraming. De bron voor de locatie en geteelde gewas is de Basisregistratie Percelen (BRP).

De kaart kan op een zeer lokaal schaalniveau minder nauwkeurige uitkomsten laten zien. Daarnaast is het belangrijk om de technische toelichting te raadplegen om foutieve aannames te voorkomen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart. Meer informatie over natuurlijk kapitaal en de gerelateerde publicaties van het CBS zijn hier te vinden.