In het kort

U ziet op deze kaart de productie van voedselgewassen door de akkerbouw in 2020. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om aardappels, maar ook om suikerbieten of uien. Voedselgewassen worden ook geproduceerd door de tuinbouw, zie de kaart ‘productie voedselgewassen (tuinbouw)’ voor meer informatie hierover.

In de Natuurlijk Kapitaalrekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) valt de productie van voedselgewassen onder de ‘producerende diensten’, gemeten in de fysieke hoeveelheid (in ton per hectare) voedselgewassen dat geproduceerd wordt door een ecosysteemtype.

Deze ecosysteemdienst wordt ook in monetaire waarde uitgedrukt. De kaart is hier te vinden.

Over de kaart

De kaart geeft een overzicht van de geoogste akkerbouwgewassen in Nederland in ton per hectare in 2020. Dit is een optelling van de gegevens over aardappels, granen en overige akkerbouwgewassen en is exclusief mais ingezet voor veevoer. De bron voor de fysieke opbrengstgegevens is de CBS oogstraming en de bron voor de locatie en geteelde gewas is de Basisregistratie Percelen (BRP).

De kaart kan op een zeer lokaal schaalniveau minder nauwkeurige uitkomsten laten zien. Daarnaast is het belangrijk om de technische toelichting te raadplegen om foutieve aannames te voorkomen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart. Meer informatie over natuurlijk kapitaal en de gerelateerde publicaties van het CBS zijn hier te vinden.