In het kort

Op deze kaart ziet u de totale monetaire waarde van de ecosysteemdiensten voor 2020 in euro per hectare. Dit is een optelsom van de ecosysteemdiensten die in monetaire waarde zijn uitgedrukt binnen de Natuurlijk Kapitaalrekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)). Dit zijn de volgende diensten: productie van voedsel- en veevoedergewassen, houtproductie, luchtfiltratie, koolstofvastlegging, bestuiving, kustbescherming, natuurrecreatie, natuurtoerisme en groene leefbaarheid. Let op, de monetaire waardering van ecosysteemdiensten vormt slechts een deelaspect van de totale waarde van de natuur.

Over de kaart

Door ecosysteemdiensten in geld uit te drukken is het mogelijk om de bijdrage van de natuur aan de economie inzichtelijk te maken. Hiervoor kan de waarde van de ecosysteemdiensten worden afgezet tegen de omvang van de economie, zoals uitgedrukt in de vorm van het bruto binnenlands product (bbp). Bovendien maakt een gezamenlijke eenheid het mogelijk verschillende ecosysteemdiensten met elkaar te vergelijken en de totale waarde die de verschillende ecosysteemtypen genereren tegen elkaar af te zetten. Niet-economische waarden (zoals de schoonheid van het landschap) en ‘niet-menselijke’ baten (zoals dierenwelzijn) zijn niet meegenomen. De geldwaarde is nog niet voor alle ecosysteemdiensten berekend. Het totaalcijfer van deze kaart onderschat daarmee de economische bijdrage van ecosystemen.

De kaart kan op een lokaal schaalniveau minder nauwkeurige uitkomsten laten zien. Daarnaast is het belangrijk om de technische toelichting te raadplegen om foutieve aannames te voorkomen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart. Meer informatie over natuurlijk kapitaal en de gerelateerde publicaties van het CBS zijn hier te vinden.