In het kort

Wat ziet u?

Deze kaart geeft aan in welke mate er tijdens het groeiseizoen vocht in de bodem via de plantenwortels beschikbaar is voor de plant. De vochtleverantie bepaalt in belangrijke mate de groei en de daaraan gerelateerde gewasopbrengst. Bij een hoog vochtleverend vermogen is in perioden met een neerslagtekort de kans op groeistagnatie gering en bij een gering vochtleverend vermogen is de kans op groeivertraging en daardoor een lagere opbrengst juist groot.

Wat is de waarde?

De kaart geeft gebieden aan waar tijdens het groeiseizoen vochttekorten kunnen optreden.

Voor wie is dit belangrijk?

Deze kaart geeft belangrijke informatie voor rijksoverheden (EZK, I&W), provincie, gemeenten en beheersorganisaties van erosiegevoelige gebieden.

Over de kaart

Gebruikte bestanden: Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000; Landelijke Grondgebruikskaart LGN6.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Alterra. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.