In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u waar de afgelopen jaren bodemonderzoek of bodemsanering heeft plaatsgevonden of nog steeds plaatsvindt. Voor een goed kaartbeeld kunt u het beste inzoomen op gemeenteniveau.

Gezondheid

Bodemverontreiniging betekent dat er stoffen in de bodem of het grondwater zitten die er niet in thuis horen en/of in een dusdanige concentratie voorkomen dat ze schadelijk kunnen zijn voor mens, dier of ecosysteem. Mensen lopen alleen gezondheidsrisico's als ze daadwerkelijk in contact komen met de verontreinigde bodem. Meer over gezondheidsrisico’s.

Wat doet de overheid?

In de Wet Bodembescherming staat hoe schoon de bodem moet zijn voor de functie die het heeft. De grond van een moestuin moet schoon zijn, die van een industrieterrein mag wat viezer zijn. Voldoet de bodemkwaliteit niet aan de wet en vormt verontreiniging een bedreiging voor mens, dier of ecosysteem dan zorgt de overheid ervoor dat er ingegrepen wordt: de verontreiniging wordt verwijderd of de verontreiniging wordt afgeschermd. Gemeenten en provincies houden bij welke ingrepen waar plaatsvinden.

Herkomst kaart en gegevens

Deze kaart is van het Bodemloket.nl. De kaart is gemaakt door Rijkswaterstaat Leefomgeving voor de situatie in 2009. De informatie op deze kaart is niet compleet. Sommige gemeenten of provincies leveren hun gegevens nog niet (compleet) aan en soms kunnen de gegevens wat verouderd zijn.

Over de kaart

Op de kaart ziet u welke maatregelen er de afgelopen jaren getroffen zijn om de bodemkwaliteit van uw omgeving in kaart te brengen (archief- of bodemonderzoek) of te herstellen (bodemsanering). Aan de hand van de kleuren in de legenda kunt u zien of uitgevoerd archief- of bodemonderzoek aanleiding is geweest om vervolgacties zoals nader bodemonderzoek of bodemsanering uit te laten voeren. De kaart geeft niet aan in welke mate of met welke stoffen de bodem verontreinigd is, wel of er risico's van eventuele verontreiniging voor de gezondheid zijn. Hiervoor kan contact worden opgenomen met uw gemeente. Het is ook niet gegarandeerd dat de getoonde informatie compleet is. Sommige gemeenten of provincies leveren hun gegevens nog niet (compleet) aan en soms kunnen de gegevens wat verouderd zijn.

Meer weten?

Meer informatie bij Meer Weten op Atlas Leefomgeving, of bij het Bodemloket.nl.

Zelf doen

  • Koopt u een huis of een stuk grond? Ga dan na of er een geschiktheidverklaring of "schonegrondverklaring" is. Is die er niet, dan moet uitgezocht worden of het terrein mogelijk vervuild is.
  • Let zelf ook op aanwijzingen dat de bodem verontreinigd is. Hebben bijvoorbeeld ergens lekkende olievaten gestaan of is er ergens een pad aangelegd met puin waar misschien wel gebroken stukjes asbest in verwerkt zijn?
  • De provincie of grote gemeente kan u vertellen welke plekken vervuild zijn en welke verdacht.

Gaat u bouwen of aanbouwen, dan is vaak een bodemonderzoek nodig om een bouwvergunning te kunnen krijgen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.