In het kort

Water kan op veel plekken geborgen worden, waaronder in de ondergrond. De kaart maximale berging in grondwater drukt uit hoeveel water (in mm) nog in de grond geborgen kan worden ten opzichte van een huidige natte situatie. Waterberging in de onverzadigde zone kan bepaald worden door het verschil tussen de grondwaterstanden en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) te bepalen. Hieraan is af te leiden hoeveel water er in potentie nog in de onverzadigde zone geborgen kan worden. Omdat dit per locatie zal verschillen, zijn geen verdere aannamen gedaan over hoe nat nog wenselijk is, of hoeveel water er gegeven de huidige afwateringsstructuur geborgen kan worden. Simpel gezegd, de kaart drukt uit hoeveel water je kwijt kan in de bodem, wanneer deze tot de rand (het maaiveld) gevuld kan worden.

Over de kaart

De gegevens zijn indicatief. Ze zijn daarmee niet geschikt voor wetenschappelijke doeleinden. De gegevens zijn afkomstig uit Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) en van Helpdesk Water. De kaart (ArcInfo, ASCII formaat) geeft het verschil aan tussen de huidige gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG), berekend met het NHI versie 3.0.2 voor de periode 1998 tot 2006, en het maaiveld, vermenigvuldigd met een porositeit van 0.25 en de fractie landoppervlak in een 250x250m modelcel. De GHG is het gemiddelde van het jaarlijkse gemiddelde van de drie hoogste grondwaterstanden op elke 14e en 28e van de maand. De porositeit is de fractie aan open ruimte in de grond.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over waterberging op Atlas Natuurlijk kapitaal bij de ecosysteemdienst Waterberging.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Deltares. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.