In het kort

Waterzuivering van de ondergrond gaat over verschillende aspecten en processen; denitrificatie, mobilisatie van metalen in het grondwatercompartiment en uitspoeling van metalen uit de bodem, biologische afbraak van verontreinigingen (bijv. olieverontreinigingen), afbraak van microbiologische verontreinigingen (bijv. virussen).

Voor deze kaart kiezen we als voorbeeld van ‘waterzuivering van de ondergrond' de potentie voor denitrificatie. De redoxtoestand van het grondwater geeft een eerste aanwijzing voor de potentie voor denitrificatie.

De kaart is een landsdekkende puntenkaart die de gemiddelde redoxtoestand (in de tijd) in de bovenste filter van de grondwaterputlocatie weergeeft.

De grondwatermonsters zijn ingedeeld in vier klassen:

  1. Aeroob en/of nitraathoudend grondwater.
  2. Mix grondwater met nitraat en ijzer.
  3. Anaeroob grondwater (gunstig voor denitrificatie).
  4. Sterk anaeroob grondwater (gunstig voor denitrificatie).

De criteria voor de indeling van de grondwatermonsters op redoxklasse staan beschreven (Vermooten et al., 2006) waarbij voor de leesbaarheid is gekozen om de categorie SO4-reducerend grondwater en SO4-gereduceerd/methanogeen grondwater samen te nemen in de categorie ‘Sterk anaeroob grondwater'.

Daarnaast is hieronder een extra puntenkaart toegevoegd die de pH weergeeft voor dezelfde filters. De pH is een eerste aanwijzing van de mate waarin sporenelementen (bijv. zware metalen) wel of niet mobiel zijn. Het kan gaan om metalen die uit de bodem uitspoelen en om metalen die in het grondwatercompartiment gemobiliseerd raken bij bijvoorbeeld pyrietoxidatie.

Over de kaart

Datasets afkomstig uit DINO waarop ook een uitgebreide kwaliteitscontrole is uitgevoerd (Vermooten et al. 2006). TNO beheert de oorspronkelijke dataset (DINO). Deltares en TNO bezitten beide de bewerkte dataset.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Deltares. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.