In het kort

Wat ziet u?

Het zelfreinigende vermogen in de toplaag van de bodem, op basis van een samengestelde indicatorenset.

Wat is de waarde?

Het zelfreinigende vermogen van de bodem zorgt voor het onschadelijk maken van probleem-stoffen (verontreiniging) en het binnen onschadelijke concentraties houden van systeemeigen stoffen, en in het bijzonder voor het schoonmaken van grondwater en oppervlaktewater voor winning en natuurdoelen.

Belangrijk voor

Bodem in het algemeen en in het bijzonder voor bodem in de stad.

Over de kaart

De kaart is gemaakt voor een beschrijving van het zelfreinigende vermogen van de bodem in de bovenste bodemlaag, op basis van metingen met een samengestelde indicatorenset (bodemindicatoren) en modellen. De samengestelde indicatorenset is toegepast in het landelijk meetnet bodemkwaliteit. Er zijn modellen ontwikkeld op basis van regressies met potentiële predictoren, waarvoor kaarten met een grotere resolutie beschikbaar zijn. De berekening is uitgevoerd aan de gewogen informatie afkomstige van de verschillende indicatoren, op basis van een best professional judgement. De procedure, de data en de gewichten zijn gepubliceerd in Science of the Total Environment 2012:415:39-48 en in RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) rapport 2014-0145.

Voor berekening van het zelfreinigende vermogen zijn de volgende indicatoren gebruikt: SOM, pH, totaal N, totaal P, bacteriebiomassa, bacterie activiteit, potentiele N mineralisatie, potentiele C mineralisatie. De kaart toont slechts de relatieve waarden op basis van de 20, 40, 60 en 80% percentielen van de berekende waarden: ze is ongeschikt om de kwaliteit te beoordelen.

Een goed zelfreinigend vermogen indiceert het vermogen van de bodem om hoge concentraties gebiedseigen en gebiedsvreemde stoffen te verwerken, tot normale concentraties, via afbraakprocessen, transportprocessen of adsorptieprocessen. Deze dienst is voor de intensiever gebruikte bodems van belang, in agroecosytemen en in het bebouwde gebied. 

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.