In het kort

Op de kaart wordt voor heel Nederland de geschatte soortendiversiteit van rode-lijstsoorten per kilometerhok in klassen weergegeven. Deze kaart is gemaakt op basis van gegevens van de laatste 10 jaar uit de Nationale Databank Flora en Fauna. De zeven belangrijkste en best onderzochte soortgroepen zijn hierin samengenomen (vaatplanten, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en vogels). In de kaart is gecorrigeerd voor het effect dat er niet op elke locatie even intensief wordt waargenomen. Een uitgebreide beschrijving van de methode die is gebruikt om de kaart te maken vindt u op de Natuurlijk Kapitaal Model.

Over de kaart

De kaart geeft relatieve en geen absolute soortenaantallen in klassen weer, waardoor relatief soortenrijke gebieden worden onderscheiden van relatief soortenarme gebieden op basis van zeven belangrijke soortgroepen. Relatief soortenarme gebieden in deze kaart zegt niets over het wel of niet voorkomen van beschermde soorten onder de Flora- en faunawet, Boswet en de Natuurbeschermingswet.

De gegevens in deze kaart komen uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Op de site van het natuurloket kunt u informatie opvragen over de soortendiversiteit in Nederland.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie bij het thema natuur op Atlas Leefomgeving.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Nationale Databank Flora en Fauna. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.