Wat is het?

Wat is het?

Oppervlakte- en grondwater dat niet als drinkwater wordt gebruikt, wordt gedefinieerd als water voor overig gebruik. Denk bijvoorbeeld aan doeleinden zoals irrigatie van gewassen, proceswater voor industrie, koelwater voor energiecentrales en warmte-koudeopslag (WKO). Voor sommige van deze processen wordt water gebruikt van een gelijke kwaliteit als drinkwater. Dit is het geval voor industriële processen waarbij het water in contact komt met producten voor menselijke consumptie. Voor het besproeien van gewassen volstaat direct gebruik van oppervlaktewater zonder zuivering vooraf. Ook voor het koelen van energiecentrales wordt voornamelijk oppervlaktewater gebruikt. Aan dit water worden vaak stoffen toegevoegd om algen of roestvorming tegen te gaan. Er gelden dan weer regels voor het lozen van koelwater op het oppervlaktewater. De levering van oppervlakte- en grondwater wordt gezien als ecosysteemdienst.

Duurzaam belang

Duurzaam belang

Water voor overig gebruik wordt vaak met een doel tijdelijk gebruikt, zoals besproeien of koelen, en komt dan weer in de watercyclus terug. Het is daarom van belang dat het gebruik van het water niet de kwaliteit van het oppervlaktewater aantast. Voor het onttrekken van oppervlakte- of grondwater is daarom een vergunning nodig op basis van de Waterwet. Daarnaast worden er eisen gesteld aan het lozingswater. Voor boeren gelden ook regels over de hoeveelheid meststoffen die via besproeiing afvloeien naar het oppervlaktewater.

Warmte-koudeopslag is een manier om energie voor koeling of verwarming in water in de bodem op te slaan. Het is een goed alternatief voor fossiele energie, maar ook hier is een vergunning nodig zodat verstandig met het water wordt omgegaan.

In de praktijk

In de praktijk

In landbouwgebieden kunnen waterschappen een irrigatieverbod opleggen aan boeren in tijden van droogte. Bij langdurige droogte kan ook geen water meer in gebruik worden genomen voor proces- of koelwater. Dit kan problemen veroorzaken voor bedrijven die afhankelijk zijn van koelwater. Hierdoor moet productie tijdelijk worden stopgezet. In natuurlijke en kunstmatige spaarbekkens wordt oppervlaktewater vastgehouden voor tijden van droogte of voor gebruik bij te slechte kwaliteit van (rivier)water. Enkele bedrijven die afhankelijk zijn van een hoge kwaliteit van drinkwater, zoals bierbrouwerijen, zijn initiatieven gestart om duurzaam (her)gebruik van bodem en water te bevorderen.

Praktijkvoorbeeld:

Kaarten