On this page you will find background information about the sustainable use of natural capital in practice.

Kaarten

Actuele bestuiving door alle soorten bestuivers
Actuele productie energie uit bos
Actuele productie van akkerbouwgewassen
Actuele productie van fruit
Actuele productie van gras
Actuele productie van groenten
Actuele productie van mais
Akkerbouw voor voedsel (Euro/ha)
Beregeningsonttrekkingen: effect op grondwaterkwel
Bescherming tegen overstroming
Biomassa - bermmaaisel
Biomassa landbouwgebied - stengel en bladresten
Biomassa landbouwgebied - stro
Biomassa natuurgebied - grasmaaisel
Biomassa natuurgebied - riet en heide
Bodemvruchtbaarheid voor landbouw
Bomenkaart 2017
Bomenkaart 2020
Boomhoogte 2017
Bronpopulaties voor zaadproductie voor bomen en struiken
CO2 vastlegging door planten in 2013
CO2 vastlegging door planten in juli 2013
CO2 vastlegging door planten in maart 2013
CO2 vastlegging door planten in mei 2013
CO2 vastlegging door planten in september 2013
Conservation Units voor bomen
Duinprofieloppervlakte
Energieopwekking, beperkt door koelcapaciteit opp. water
Gemiddelde staande houtvoorraad van het Nederlandse bos
Genetische structuur Nederlandse Hamsterpopulatie (Cricetus cricetus)
Genetische structuur Nederlandse Otterpopulatie (Lutra lutra)
Genetische structuur Nederlandse populatie Boommarter Martes martes
Gevoeligheid en bescherming tegen watererosie
Gevoeligheid en bescherming tegen winderosie
Groenkaart 2017
Important Bird Areas
Important Plant Areas
Koolstofcyclus en -dynamiek in de bovenste bodemlaag (relatief)
Koolstofvastlegging in de bodem bij achterlaten gewasresten
Koolstofvastlegging in de bodem bij akkerrandenbeheer
Koolstofvastlegging in de bodem bij groenbemesting
Koolstofvastlegging in de bodem bij niet kerende grondbewerking
Koolstofvastlegging in de bodem bij niet scheuren grasland
Koolstofvastlegging in de bodem bij verbeteren gewasrotatie
Koolstofvastlegging in de bodem zonder grondbewerking
Lage vegetatie buiten het landbouwgebied 2017
Lage vegetatie buiten het landbouwgebied 2020
Leveringsgebieden van drinkwaterbedrijven in Nederland
Potentieel aanbod bestuiving door alle bestuivers
Potentieel aanbod natuurlijke bestuiving
Potentiële houtoogst van stamhout buiten het bos
Potentiële houtoogst van stamhout van het Nederlandse bos
Potentiële natuurlijke plaagregulatie
Potentiële oogst van tak- en tophout buiten het bos
Potentiële productie van akkerbouwgewassen
Potentiële productie van fruit
Potentiële productie van gras
Potentiële productie van groenten
Potentiële productie van mais
Regulatie erosierisico
Robuustheid en herstelvermogen van de bodem
Staande houtvoorraad van het Nederlandse bos
Struikenkaart 2017
Struikenkaart 2020
Tekort zoet oppervlaktewater voor de landbouw - droog jaar
Tekort zoet oppervlaktewater voor de landbouw - extreem droog jaar
Tekort zoet oppervlaktewater voor de landbouw - gemiddeld jaar
Tekort zoetwater voor beregening in gemiddeld jaar
Transportroutes over water - zee
Tuinbouw voor sierteelt (Euro/ha)
Tuinbouw voor voedsel (Euro/ha)
Vegetatiekaart Loonse- en Drunense duinen
Verdeelpunten hoofdwatersysteem (kranen)
Vermeden reductie van gewasverdamping als gevolg van beregening
Verzilting oppervlaktewater
Waarde van actuele productie van akkerbouwgewas met subsidies
Waarde van actuele productie van akkerbouwgewas zonder subsidies
Waarde van actuele productie van fruit met subsidies
Waarde van actuele productie van fruit zonder subsidies
Waarde van actuele productie van gras met subsidies
Waarde van actuele productie van gras zonder subsidies
Waarde van actuele productie van groenten met subsidies
Waarde van actuele productie van groenten zonder subsidies
Waarde van actuele productie van maïs met subsidies
Waarde van actuele productie van maïs zonder subsidies
Waterzuiverende werking bodemorganismen Waddenzee
Zonpotentie velden