Maatschappelijke opgave

Maatschappelijke opgave

Bij de keuze en ontwikkeling van woningbouwlocaties dient met veel aspecten rekening te worden gehouden. De relatie met de natuurlijke omgeving wordt onvoldoende in de afweging betrokken.

In het verleden is bijvoorbeeld te weinig rekening gehouden met de draagkracht van de bodem. Dit heeft geleid tot hoge kosten voor het onderhoud van wegen, riolering, kabels en leidingen.

Om de effecten van overstromingen te beperken, wordt tegenwoordig vanuit een trapsgewijze veiligheid aanbevolen om woningen te ontwikkelen, waar iemand in geval van nood een veilig heenkomen kan zoeken op de eerste of tweede verdieping van het huis.

Ook zouden de lokale mogelijkheden voor gebruik van duurzame energie, zoals windenergie, zonne-energie, geothermie en warmte-koude opslag in de bodem, bij de locatiekeuze en ontwikkeling van woningen meegenomen kunnen worden.

Daarnaast zou bij de keuze van een woningbouwlocatie de waarde van de natuurlijke omgeving voor andere activiteiten mee moeten wegen. Zo moeten goede landbouwbodems bewaard blijven voor de landbouw en zouden de planners en vergunningverleners rekening kunnen houden met de biodiversiteit en landschapswaarde van het gebied.

Aanbevelingen

Aanbevelingen

Onze natuurlijke omgeving kan beter benut worden door vanaf het eerste moment, bij de planvorming, de bouw, het gebruik, het onderhoud en de sloop, meer rekening te houden met de kenmerken van die omgeving. Bijvoorbeeld:

 • Maximale waterdiepte bij een overstroming;
 • Belevingswaarde van het landschap;
 • Verkeersgeluid;
 • Zettingsgevoeligheid;
 • Minimale funderingsdiepte;
 • Waterbergend vermogen van de ondergrond;
 • Geschiktheid Landbouw;
 • Geschiktheid Windenergie;
 • Geschiktheid Zonne-energie;
 • Geschiktheid Geothermie;
 • Geschiktheid Warmte Koude Opslag (WKO).
Beleid

Beleid

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de plannen voor ruimte en mobiliteit. Bijvoorbeeld in welke infrastructuurprojecten de komende jaren wordt geïnvesteerd door het Kabinet.

De bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk zijn te vinden via ‘Ruimtelijke plannen' of ‘Wat mag waar'.

Via het Omgevingsloket Online, het loket voor omgevingsvergunningen en watervergunningen, kunt u de vergunning- en meldingsplicht checken. Ook kunt u hier uw vergunning in één keer online regelen.

Uitgelicht

Uitgelicht

Meerlaagsveiligheid - waterrobuust bouwen in stedelijk gebied

Het boek 'Meerlaagsveiligheid. Waterrobuust bouwen in stedelijk gebied' dient als inspiratie om 'meerlaagsveiligheid' in de stad vorm te geven. Het schetst mogelijkheden voor een andere ruimtelijke inrichting en voor ‘waterrobuust' bouwen. Met inachtneming van het op peil houden en verhogen van de waterveiligheid. De voorbeelden in dit boek laten zien dat soms met kleine ingrepen grote resultaten kunnen worden gehaald.

App Huisje Boompje Beter

De gratis app Huisje Boompje Beter helpt u om uw huis en tuin klimaatbestendig te maken, met als doel dat u duurzamer en comfortabeler woont. Hierdoor wordt een klimaatbestendige omgeving gecreëerd waar vooral stedelijke gebieden veel baat bij hebben. De app speelt in op het veranderende klimaat en geeft praktische tips die eenvoudig en snel uit te voeren zijn om in de toekomst prettig te kunnen wonen.

De app is zowel beschikbaar in Google Play als in de App Store.

Kaarten